A Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület (továbbiakban: LAVE) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban Info törvény), az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A LAVE ezúton tájékoztatja az érdekelteket (tagok, megbízási szerződéses partnereit), továbbá honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő

A LAVE honlappal kapcsolatban személyes adatokat nem kezel, a látogatók nem kötelesek személyes adataikat megadni, a hozzászólások során megadott e-mail címek valódiságát nem ellenőrizzük, azokat nem használjuk fel semmilyen célra.

A LAVE a rendes, a pártoló, valamint a tiszteletbeli tagjainak személyes adatait kezeli. Az adatkezelés a belépési nyilatkozat kitöltésével, az Egyesület Elnökségéhez való eljuttatásával, illetve a taggá nyilvánításával, a tiszteletbeli tagi cím elfogadásával, önkéntes hozzájárulás alapján történik.

Az adatokat az Egyesület Székhelyén tárolja, biztosítja, hogy azokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

A személyes adatokra vonatkozó adatváltozást a tagok önkéntes alapon jelentik be, tagságuk megszűnésekor adataik törlésre kerülnek.

Az Egyesület esetenként Önkéntes megbízási szerződést köt azon személyekkel, akik az Egyesület tevékenységét aktívan segítik. Az Egyesület a szerződést kötő személyek személyes adatait a szerződés időtartama alatt kezeli, a szerződés megszűnésekor törli, biztosítja, hogy azokhoz illetéktelen személy hozzá ne férhessen.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Érintett jogai

Az Info törvény alapján az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, valamint meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse, meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő
korlátozza, meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje.

Mindenki, aki úgy véli, hogy a LAVE adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.